ПО-ДОБРО КАЧЕСТВО НА СПЕРМАТА
СЛЕД ИНФЕКЦИЯ С КОВИД

»Значително увеличение на процента на нормалните резултати от анализа на спермата, в прогресивната подвижност и жизненост«

COVID ПРОУЧВАНЕ 2023

PROFERTIL® подобрява качеството на спермата след симптоматична COVID инфекция.

Брой пациенти:
n = 40
(група на PROFERTIL®: n = 30;
контролна група: n = 10)

Публикация:
Проспективно проучване Arch Ital Urol
Androl. 2023 Mar 13;95(1).

СРЕДЕН ПРОЦЕНТ НА ЗАБРАМЕНЯЕМОСТ 26-41%